Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,167,261

 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định sử dụng dịch vụ Internet Banking: Trường hợp Ngân hàng cổ phần thương mại Công thương Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Trường Sơn; Huỳnh Trí; Trần Trung Vinh
Nơi đăng: Hội thảo Quốc gia Khoa học Quản trị và Kinh Doanh (COMB-2017); Số: (ISBN: 987-604-84-2715-3;Từ->đến trang: 584-592;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn