Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,830,091

 Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nút giao thông cùng mức trong điều kiện giao thông đô thịViệt Nam
Chủ nhiệm:  TS Phan Cao Thọ; Thành viên:  Võ Đức Hoàng
Số: Mã số B2006-ĐN02-16 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn