Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Hướng dẫn SV NCKH
THUYẾT MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP SINH VIÊN
ỨNG DỤNG INFOGRAPHIC VÀO VIỆC THIẾT BẢNG CHỈ DẪN
TRONG KHUÔN VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Đà Nẵng 2017
GVHD: Vũ Phan Minh Trang
SVTH: Phan Thái Hiền
Lớp: 14 KT2
MSSV: 121140081
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn