Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,121

 Mô hình đánh giá giáo dục CIPP: Phương pháp tiếp cận đánh giá trong giáo dục
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thi Kim Anh
Nơi đăng: 8th International Conference on TESOL ELT in the 21st Century: Challenges & Opportunities; Số: 1;Từ->đến trang: 10;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
The paper aims at providing a detailed description on Context, Input, Process, Product evaluation model (CIPP model) and discussing how the four components of the model are applied in evaluation in education. This famous model originated in the late 1960s to “help improve and achieve accountability for federally funded U.S, public school projects, especially those keyed to improving teaching and learning in inner-city school districts.”(Stufflebeam, 2014:318) . This model was created by Daniel L. Stufflebeam in 1969. This model has been further developed though out the years with revisions in 1971, 1983 and in 1985 with the help of Shrinkfield. The CIPP evaluation model is a comprehensive framework for guiding evaluations of programs, projects, personnel, products, institutions and systems (Stufflebeam, 2007). The model has been widely used for evaluation of all kinds from services to educational programs. Context evaluation assesses needs, problems, assets and opportunities. Input evaluation deals with program planning by identifying and assessing alternative approaches and then assessing procedural plans, staffing provisions, and budgets for feasibility, and potential cost-effectiveness to meet targeted needs, and achieve goals. Process evaluation is a continuous check on a plan’s implementation and documentation of process. The purpose of product evaluations is to “measure, interpret, and judge an enterprises’ outcomes.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn