Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,645,346

 THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE MYELT CHO GIÁO TRÌNH LIFE CẤP ĐỘ B1
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Kim Anh
Nơi đăng: Tạp chí khoa học ngoại ngữ; Số: 51;Từ->đến trang: 10;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu “Xây dựng khóa học mẫu trên website Myelt cho giáo trình Life ở cấp độ B1”. Nghiên cứu được thực hiện ở khoa tiếng Anh, trường Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng nhằm tối ưu hóa việc khai thác giáo trình Life theo đường hướng dạy và học kết hợp trực tuyến năm 2016. Nghiên cứu được thực hiện chủ yếu dựa trên phương pháp định tính. Cụ thể phương pháp nghiên cứu dựa trên thiết kế được lựa chọn cho đề tài. Kết quả nghiên cứu là một khóa học mẫu trên wwebsite Myelt và những lưu ý khi sử dụng khóa học theo đường hướng kết hợp trực tuyến
ABSTRACT
The paper presents the findings of the research “Designing an exemplary online course on website Myelt for Life textbook level B1”. The study was implemented in Department of English, University of Foerign Language Studies to effectively exploit the textbook “Life” using blended learning approach. The study was carried out with mainly the qualitative approach. Specifically, designed- based approach was selected for the research. The results of the study were an exemplary online course on Myelt and some suggestions for using the course in blended learning.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn