Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,633,243

 CHỨC NĂNG NGỮ DỤNG CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Võ Thị Kim Anh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa Học Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng; Số: 4;Từ->đến trang: 10;Năm: 2010
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mối quan hệ điều kiện kết quả là một trong những mối quan hệ phổ biến trong tiếng Anh và tiếng Việt. Mối quan hệ này thường được diễn đạt dưới hình thức “Nếu p thì Q”. Bài báo chỉ đề cập đến mối quan hệ điều kiện kết quả đựợc diễn đạt bằng liên từ chính phụ. Bài báo thảo luận chức năng ngữ dụng cơ bản trong hành vi ngôn ngữ của câu điều kiện trong tiếng Anh và tiếng Việt: đe dọa, khuyên nhủ, cảnh báo, phê bình, yêu cầu, đề nghị, ngỏ ý, hối tiếc, làm giảm nhẹ. Những đặc điểm cơ bản của câu điều kiện trong tiếng Anh và tiếng Việt ở mỗi chức năng giao tiếp cũng được đề cập trong bài báo. Ngòai ra một số lưu ý trong việc dạy tiếng Anh liên quan đến chức năng của câu điều kiện trong giao tiếp cũng được thảo luận ở cuối bài báo.
ABSTRACT
Condition-consequence relation is one of the most popular relations in English and Vietnamese. Such relation is often described as “If p then Q”. This article just focuses on condition-consequence expressed by subordinating conjunctions. Pragmatic functions of conditional sentences concerning illocutionary act in English and Vietnamese: threatening, advising, warning, criticizing, offering, requesting, regretting, and softening are discussed. Besides, basic characteristics of Vietnamese and English conditional sentences in each function are also mentioned. Finally, some teaching implications are introduced.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn