Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,110,210

 Một số thay đổi của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014 và những vấn đề đặt ra đối với công tác kế toán
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Kim Yến
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Kế toán, kiểm toán trong tiến trình cải cách và hội nhập"; Số: 2;Từ->đến trang: Trang 162-168;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn