Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,530,877

  Nghiên cứu tính toán kết cấu Bê tông ứng suất trước (PTS. Nguyễn Quốc Tuấn Chủ trì)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Chủ nhiệm:  PTS. Nguyễn Quốc Tuấn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Thành viên:  Lê Văn Hợi
Số: NCKH B91 ; Năm hoàn thành: 1994; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
Nghiên cứu lý thuyết tính toán kết cấu hệ thanh cong trong không gian. Áp dụng phân tích kết cấu Bê tông ứng suất trước. Lập chương trình trình tính toán.
Các phương trình mô tả, sơ đồ giải thuật và một số modul tính toán. Ứng dụng trong thiết kế kết cấu Bê tông ứng suất trước
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn