Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Simulation of laser-sensor digitizing for on-machine part inspection
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Duy Minh Phan, Yann Quinsat and Claire Lartigue
Nơi đăng: Advances on Mechanics, Design Engineering and Manufacturing. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer; Số: Series ISSN 2195-4356;Từ->đến trang: 301-311;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Integrating measurement operations for on-machine inspection in a 5-axis machine tool is a complex activity requiring a significant limitation of measurementtime in order not to penalize the production time. When using a laserplanesensor, time optimization must be done while keeping the quality of the acquireddata. In this paper, a simulation tool is proposed to assess a given digitizingtrajectory. This tool is based on the analysis of sensor configurations relatively tothe geometry of the studied part.
ABSTRACT
Integrating measurement operations for on-machine inspection in a 5-axis machine tool is a complex activity requiring a significant limitation of measurementtime in order not to penalize the production time. When using a laserplanesensor, time optimization must be done while keeping the quality of the acquireddata. In this paper, a simulation tool is proposed to assess a given digitizingtrajectory. This tool is based on the analysis of sensor configurations relatively tothe geometry of the studied part.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn