Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,815,059

 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công tại vùng Bắc Trung Bộ
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Dương Việt Anh và Nguyễn Văn Hậu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Kinh tế và Phát triển
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 183(II);Từ->đến trang: 37-42;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn