Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,185,354

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tác động của nợ công đến đầu tư của các doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại một số nước ASEAN. Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Hoàng Dương Việt Anh, Võ Thị Mỹ Hạnh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 293(11). Trang: 67-76. Năm 2021. (Nov 25 2021 7:34AM)
[2]Bài báo: Tuổi của Giám đốc điều hành và rủi ro thị trường: Bằng chứng tại Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh; Huỳnh Thùy Yên Khuê; Hồ Đức Toàn. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 9. Năm 2021. (Dec 1 2020 9:23AM)
[3]Bài báo: What drives target status decision in emerging markets acquisitions?. Tác giả: Viet Anh Hoang, Man Dang, Ngoc Vu Nguyen, Ngoc Thang Nguyen, Darren Henry. Journal of Economics and Development. Số: 23(2). Trang: 203-218. Năm 2021. (Dec 1 2020 9:25AM)
[4]Bài báo: FDI và Thất nghiệp - Phân tích thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 3(514). Trang: 109-116. Năm 2021. (Dec 1 2020 9:33AM)
[5]Bài báo: Tuổi của Giám đốc điều hành và hành vi quản trị lợi nhuận ở Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh; Lê Phương Uyên; Võ Hàm Uyên. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 7(289). Trang: 23-32. Năm 2021. (Dec 1 2020 9:19AM)
[6]Bài báo: Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Hội thảo Khoa học Quốc gia (DCFB, 2020). Số: tháng 7. Trang: 381-388. Năm 2020. (Jul 23 2020 3:06PM)
[7]Bài báo: Corporate governance and firm performance: An evidence from Vietnamese companies listed on Hanoi stock exchange. Tác giả: Viet Anh Hoang, Minh Huy Duong, Bang Phuong Nguyen. Journal of Science and Technology. Số: 4. Trang: 41-46. Năm 2020. (May 11 2020 3:13PM)
[8]Bài báo: Môi trường thông tin của công ty và hành vi nâng giá cổ phiếu trong thị trường M&A Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung, Trần Thanh Toàn. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 9 (496). Trang: 28-39. Năm 2019. (Dec 26 2019 5:38PM)
[9]Bài báo: Giám đốc điều hành và tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp: bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 12 (499). Trang: 57-63. Năm 2019. (Dec 26 2019 5:42PM)
[10]Bài báo: Quản trị công ty và chính sách nắm giữ tiền mặt ở Việt Nam. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn. Nghiên cứu Kinh tế. Số: tháng 1. Trang: 69-79. Năm 2019. (May 7 2019 10:10AM)
[11]Bài báo: Quản trị lợi nhuận và quyết định khu vực sáp nhập ở Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thùy Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: Số 268, tháng 10/2019. Trang: 23-32. Năm 2019. (Oct 30 2019 5:26PM)
[12]Bài báo: Nhà đầu tư tổ chức và thanh khoản cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh. Nghiên cứu Kinh tế. Số: 2(489). Trang: 21-31. Năm 2019. (May 6 2019 10:02AM)
[13]Bài báo: Môi trường thể chế và chiến lược đa dạng hóa trong sáp nhập qua biên giới: Bằng chứng từ 41 thị trường mới nổi. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn; Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 9(484). Trang: 15-25. Năm 2018. (Nov 2 2018 3:11PM)
[14]Bài báo: Quản trị công ty và chính sách cổ tức ở Việt Nam. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: (12)258. Trang: 12-22. Năm 2018. (Jan 2 2019 3:40PM)
[15]Bài báo: Môi trường thể chế quốc gia và lợi tức cổ phiếu trong các thương vụ sáp nhập và mua lại. Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia Đông và Đông Nam Á. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh; Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 248. Năm 2018. (Feb 26 2018 6:32PM)
[16]Bài báo: Lượng hóa tác động đầu tư công và đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Nam Định. Tác giả: Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Nghiên cứu Kinh tế. Số: 10(473). Trang: 60-66. Năm 2017. (Nov 24 2017 10:16AM)
[17]Bài báo: Lựa chọn hình thức mua lại trong thị trường M&A ngành ngân hàng Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh, Lê Thị Phương Uyên, Lê Thùy Dung. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 235. Trang: 22-31. Năm 2017. (Mar 20 2017 2:42PM)
[18]Bài báo: Kiểm định tính bền vững của chính sách tài khóa Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thành Đạt & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 5(468). Trang: 20-26. Năm 2017. (Jul 4 2017 11:43AM)
[19]Bài báo: Nhà đầu tư nước ngoài và đồng biến động giá cổ phiếu. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy. Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới. Số: 3(251). Trang: 58-66. Năm 2017. (Aug 23 2017 10:21AM)
[20]Tham luận: Thuế bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh. Tọa đàm Lấy ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường. Ủy ban Tài chính - Ngân sách. Quốc hội khóa XIV. Trang: 48-52. Năm 2017. (Sep 5 2017 1:46PM)
[21]Bài báo: Hiệu quả và mối quan hệ giữa các loại hình đầu tư tại Việt Nam giai đoạn 1990-2015. Tác giả: Nguyễn Thành Đạt & Hoàng Dương Việt Anh. Nghiên cứu Kinh tế. Số: 12(475). Trang: 19-28. Năm 2017. (Jan 26 2018 8:22PM)
[22]Bài báo: Vai trò của đầu tư, công nghệ đến tăng trưởng kinh tế tại vùng Trung Bộ Việt Nam. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy, Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 2 (453). Trang: 73-77. Năm 2016. (Mar 24 2016 9:31PM)
[23]Bài báo: Ảnh hưởng của nhà đầu tư nước ngoài đến biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả: Đặng Tùng Lâm, Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: tháng 9 (460). Trang: 38-43. Năm 2016. (Oct 10 2016 3:07PM)
[24]Bài báo: Kinh nghiệm phát triển và ươm tạo khởi nghiệp tại Anh. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy, Hoàng Dương Việt Anh và cộng sự (2). Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới. Số: tháng 6(242). Trang: 37-47. Năm 2016. (Sep 20 2016 2:08PM)
[25]Bài báo: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong sự phát triển kinh tế của vùng Trung bộ Việt Nam. Tác giả: Dương Nguyễn Minh Huy, Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: tháng 6 - 228(II). Trang: 44-50. Năm 2016. (Oct 3 2016 8:53AM)
[26]Bài báo: Đo lường và dự báo biến động chứng khoán bằng mô hình ARFIMA: Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-INDEX. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Thành Đạt. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng (tháng 11). Số: tháng 11. Trang: 42-52. Năm 2016. (Nov 17 2016 5:02PM)
[27]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố kinh tế và thể chế ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 209 (tháng 11). Trang: 82-94. Năm 2014. (Dec 3 2014 3:00PM)
[28]Bài báo: Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động mua lại doanh nghiệp tại một số nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Phát triển Kinh tế
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 281. Trang: 76-93. Năm 2014.
(Apr 14 2014 9:50AM)
[29]Bài báo: Kinh nghiệm đầu tư công Hàn Quốc. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh & Nguyễn Văn Hậu
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Những vấn đề kinh tế & chính trị thế giới. Số: 10(210). Trang: 32-41. Năm 2013. (Nov 25 2013 6:02PM)
[30]Bài báo: Tác động đầu tư công đến tăng trưởng tại vùng Trung Bộ Việt Nam. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 1(416) tháng 01. Trang: 64-69. Năm 2013. (Mar 9 2013 12:26PM)
[31]Bài báo: Những thách thức đối với sự phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam hiện nay. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh & Lâm Bá Hòa. Tạp chí Sinh hoạt lý luận. Số: 4(119). Trang: 22-26. Năm 2013. (Nov 5 2013 11:10AM)
[32]Bài báo: Nâng cao hiệu quả đầu tư công tại Việt Nam. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Ngân hàng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 19. Trang: 07-14. Năm 2013.
(Nov 5 2013 11:12AM)
[33]Bài báo: Hoạt động mua lại doanh nghiệp tại một số nước Đông Nam Á nhìn từ lợi tức cổ phiếu. Tác giả: Đặng Hữu Mẫn & Hoàng Dương Việt Anh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Tài chính. Số: 03 (581). Trang: 58-61. Năm 2013. (Mar 26 2013 2:27PM)
[34]Bài báo: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công tại vùng Bắc Trung Bộ. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh và Nguyễn Văn Hậu
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 183(II). Trang: 37-42. Năm 2012.
(Oct 17 2012 6:59PM)
[35]Bài báo: Đánh giá hiệu quả đầu tư công tại vùng Bắc Trung Bộ. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền Tệ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 18(363). Trang: 37-39. Năm 2012.
(Oct 10 2012 8:41AM)
[36]Bài báo: Domestic and cross-border partial acquisitions: An empirical investigation on target firms in South-East Asian economies. Tác giả: Dang Huu Man & Hoang Duong Viet Anh. Vietnam's Socio-Economic Development (December 2012)
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 72. Trang: 18-31. Năm 2012.
(May 21 2013 11:09AM)
[37]Bài báo: Chất lượng dự báo rủi ro thị trường của các mô hình Value-at-Risk. Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-Index. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh và Đặng Hữu Mẫn
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 06. Trang: 1-5. Năm 2011. (Oct 10 2012 8:10AM)
[38]Bài báo: Mô hình hóa dao động bằng mô hình GARCH(1,1): Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-Index. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh và Đặng Hữu Mẫn. Tạp chí Ngân hàng. Số: 22. Trang: 59-65. Năm 2011. (Oct 10 2012 8:21AM)
[39]Bài báo: Modelling volatility with the garch (1.1) model: an empirical investigation of the Vn –Index. Tác giả: Hoang Duong Viet Anh & Dang Huu Man. Journal of Science and Technology
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 4(45). Trang: 229-236. Năm 2011.
(Oct 10 2012 8:28AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Institutional ownership and commonality in liquidity. Authors: Thi Thuy Anh Vo, Tung Lam Dang, Man Dang, Viet Anh Hoang. Research in International Business and Finance (ISI, SSCI, Q1). No: 57. Pages: 101422. Year 2021. (Jun 21 2021 12:21PM)
[2]Article: Country uncertainty, power distance and payment methods in acquisitions. Authors: Man Dang, Viet Anh Hoang, Edward Jones, Darren Henry, Phuong Uyen Le, Premkanth Puwanenthiren. European Journal of Finance (ISI/SSCI, A-ABDC, Q1). No:. Year 2021. (Sep 22 2021 10:41AM)
[3]Article: Does media attention lower debt financing? International evidence. Authors: Man Dang, Viet Anh Hoang, Khoi Nguyen Tran Dinh, Darren Henry, Vo Xuan Vinh. Emerging Markets Finance and Trade (SSCI, Q1). No:. Year 2021. (Jan 20 2021 2:13PM)
[4]Article: Monetary consequences of fiscal stress in a game theoretic framework. Authors: Dat Thanh Nguyen, Viet Anh Hoang. Journal of Central Banking Theory and Practice (ESCI, Scopus). No: 9(s1) 16 July. Pages: 125-164. Year 2020. (Aug 8 2020 8:38AM)
[5]Article: Inflation Threshold And Economic Development In Developing Countries. Authors: Dat Thanh Nguyen, Viet Anh Hoang, Tien Huu Ho. "Econometrics and Statistical Methods - Application in Economics and Finance" (ESM-AEM 2019). No:. Pages: 11-24. Year 2019. (Mar 28 2019 8:03AM)
[6]Article: Cross-country determinants of ownership choices in cross-border acquisitions: Evidence from emerging markets. Authors: Man Dang, Darren Henry, Manh Toan Nguyen, Viet Anh Hoang. Journal of Multinational Financial Management (ISI, SSCI, Q2). No: 44. Pages: 14-35. Year 2018. (Jan 26 2018 8:26PM)
[7]Article: Target CEO age, ownership decisions, and takeover outcomes. Authors: Man Dang, Darren Henry, Viet Anh Hoang. Research in International Business and Finance (ISI, SSCI, Q1). No: 42. Pages: 769-783. Year 2017. (Aug 23 2017 10:25AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn