Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,301,312

 Chất lượng dự báo rủi ro thị trường chứng khoán của các mô hình Value-at-Risk. Nghiên cứu thực nghiệm trên chỉ số Vn-Index.
Chủ nhiệm:  Hoàng Dương Việt Anh & Đặng Hữu Mẫn; Thành viên:  Đặng Hữu Mẫn
Số: T2010-04-36 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn