Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,830,612

TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Phát triển nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh tự do hóa thương mại. Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo khoa học năm 2019 “Xác định và phát triển các ngành kinh tế có lợi thế trong bối cảnh tự do hóa thương mại” của Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Trang: 432-439. Năm 2019. (Oct 1 2019 4:17PM)
[2]Tham luận: Kinh nghiệm ở các nước trên thế giới và các giải pháp nhằm phát triển sâm Ngọc Linh ở Việt Nam. Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia năm 2019 “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” lần 3 tại Kon Tum. Trang: 455-459. Năm 2019. (Oct 1 2019 4:18PM)
[3]Tham luận: Phát triển chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Kon Tum: thực trạng và hàm ý chính sách phát triển chăn nuôi lợn theo quy trình VietGAHP. Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia năm 2018 “Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên” ISBN: 978-604-60-2479-8. Tháng 6/2018. Kon Tum. Trang: 552-559. Năm 2018. (Oct 1 2019 4:12PM)
[4]Tham luận: Chuỗi giá trị thịt lợn trên địa bàn tỉnh kon tum: thực trạng và hàm ý chính sách nhằm phát triển chăn nuôi lợn. Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia năm 2018 “Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên” ISBN: 978-604-60-2479-8. Tháng 6/2018. Kon Tum. Trang: 344-349. Năm 2018. (Oct 1 2019 4:14PM)
[5]Tham luận: Phát triển sản xuất và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh KonTum. Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia năm 2016 “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên”. Trang: 599-609. Năm 2017. (Oct 1 2019 4:10PM)
[6]Tham luận: Thực trạng phát triển khai thác hải sản xa bờ vùng Nam Trung Bộ. Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giải pháp nâng cao thu nhập cộng đồng ngư dân khai thác hải sản xa bờ vùng Nam Trung Bộ.Viện Khoa học xã hội Trung Bộ. Trang: 33-40. Năm 2016. (Oct 1 2019 4:08PM)
[7]Bài báo: Đô thị hóa theo hướng bền vững ở Đà Nẵng. Tác giả: Lê Bảo. Tạp chí Khoa học Kinh tế, ĐH Đà Nẵng. Số: 2015. Trang: 30-36. Năm 2015. (Oct 1 2019 4:06PM)
[8]Bài báo: Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã ở Việt Nam. Tác giả: Lê Bảo. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 2014. Trang: 43-50. Năm 2014. (Oct 1 2019 4:04PM)
[9]Tham luận: Thực trạng và giải pháp phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá vùng Duyên hải miền Trung. Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo: xúc tiến thương mại nhằm phát triển thủy sản bền vững vùng Duyên hải miền Trung, Phú Yên. Trang: 44-48. Năm 2014. (Oct 1 2019 3:57PM)
[10]Tham luận: Tái cơ cấu vốn đầu tư trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế. Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo: Mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đà Nẵng. Trang: 60-68. Năm 2014. (Oct 1 2019 3:59PM)
[11]Tham luận: Vấn đề lao động việc làm trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo: Mô hình tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đà Nẵng. Trang: 55-62. Năm 2014. (Oct 1 2019 4:00PM)
[12]Tham luận: Vai trò của hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản trong quá trình phát triển nuôi tôm bền vững ở các tỉnh Duyên hải miền Trung. Tác giả: Lê Bảo
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. International seminar on action plan for Suitainable development and expansion of aquaculture cooperatives, Hà Nội. Năm 2009. (May 19 2011 1:54PM)
[13]Bài báo: Quy hoạch phát triển nuôi tôm bền vững ở các tỉnh Duyên hải miền Trung. Tác giả: Lê Bảo
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí sinh hoạt lý luận, Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Năm 2008.
(May 19 2011 1:45PM)
[14]Bài báo: Hệ thống chỉ số đánh giá phát triển nuôi tôm bền vững. Tác giả: Lê Bảo. Tạp chí sinh hoạt lý luận, Đà Nẵng. Năm 2007. (May 19 2011 1:42PM)
[15]Bài báo: Phát triển bền vững nghề nuôi tôm ở Việt Nam. Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo: Phát triển bền vững miền Trung và Tây nguyên, Đà Nẵng. Năm 2006. (May 19 2011 1:36PM)
[16]Bài báo: Nguyên nhân phát triển ngành nuôi tôm không bền vững ở các tỉnh Duyên hải miền Trung. Tác giả: Lê Bảo
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí sinh hoạt lý luận, Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Năm 2006.
(May 19 2011 1:40PM)
[17]Bài báo: Nghiên cứu chính sách tài chính hổ trợ phát triển bền vững nghề nuôi tôm ở các tỉnh Duyên hải miền Trung. Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo: Phát triển dịch vụ tài chính tại vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, Đà Nẵng. Năm 2005. (May 19 2011 1:23PM)
[18]Bài báo: Quản lý nhà nước đối với thị trường nhà đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo: Nguồn lực và chính sách phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Đà Nẵng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2004.
(May 19 2011 1:31PM)
[19]Bài báo: Vấn đề đào tạo nghề ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Bảo. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và đầu tư. Số: 2002. Trang: 30-36. Năm 2002. (May 19 2011 1:18PM)
[20]Tham luận: Chính sách thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hóa. Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo: Chính sách và hình thức tổ chức trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thập niên đầu thế kỷ 21, Sầm Sơn. Năm 2000. (May 19 2011 1:16PM)
[21]Bài báo: Một số giải pháp phát triển kinh tế xã hội miền núi vùng dân tộc ở các tỉnh Tây nguyên. Tác giả: Lê Bảo. Kỷ yếu hội thảo: tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội - một số vấn đề lý luận và thực tiễn miền Trung
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Năm 1999.
(May 19 2011 10:59AM)
[22]Bài báo: Con đường phát triển nông thôn mới các tỉnh Duyên hải miền Trung trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá. Tác giả: Lê Bảo. Tạp chí nghiên cứu Lý luận
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 1997.
(May 19 2011 10:54AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn