Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Ý định sử dụng không gian làm việc chung của các nhà khởi nghiệp trẻ: Nghiên cứu thực nghiệm tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Đình Quốc Bảo - Nguyễn Thị Hằng - Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - Lê Thị Diễm Mi - Nguyễn Thị My My
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khởi nghiệp Đối mới Sáng tạo Quốc gia (International Conference Startup and Innovation Nation) 2018; Số: 2;Từ->đến trang: 1103-1111;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn