Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị quảng cáo mạng xã hội của thương hiệu: Trường hợp hai thương hiệu Grab và Now tại Việt Nam. Tác giả: Trương Đình Quốc Bảo, Nguyễn Hồ Phương Quỳnh, Trương Thị Thu Hương. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 8(02). Trang: 29-39. Năm 2020. (Dec 27 2020 4:07PM)
[2]Bài báo: Sự gắn kết khách hàng với cộng đồng thương hiệu trên mạng xã hội và lòng trung thành thương hiệu: Nghiên cứu thực nghiệm với các thương hiệu mỹ phẩm. Tác giả: Trương Đình Quốc Bảo. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Thương mại và Phân phối" - CODI 2018. Số: 1. Trang: 231-238. Năm 2018. (May 30 2019 10:33AM)
[3]Bài báo: Ý định sử dụng không gian làm việc chung của các nhà khởi nghiệp trẻ: Nghiên cứu thực nghiệm tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Tác giả: Trương Đình Quốc Bảo - Nguyễn Thị Hằng - Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh - Lê Thị Diễm Mi - Nguyễn Thị My My. Kỷ yếu Hội thảo Khởi nghiệp Đối mới Sáng tạo Quốc gia (International Conference Startup and Innovation Nation) 2018. Số: 2. Trang: 1103-1111. Năm 2018. (May 30 2019 10:22AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho các thương hiệu nước uống đóng chai trên thị trường Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2(123). Trang: 37-41. Năm 2018. (Jun 8 2018 5:54PM)
[5]Bài báo: Nhu cầu và thái độ của du khách đối với hoạt động du lịch đồng sáng tạo ở điểm đến Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Võ Lê Xuân Sang, Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Số: 33. Trang: 45-48. Năm 2018. (Jan 16 2019 10:07AM)
[6]Tham luận: Luận bàn về chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích của các ngân hàng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Nguyễn Thị Như Mai &Trương Đình Quốc Bảo. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học và Quản trị và Kinh doanh (COMB2017). Trang: 566-574. Năm 2017. (Jun 18 2018 9:33AM)
[7]Tham luận: Đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng: Ứng dụng cho sản phẩm nước uống đóng chai tại thị trường Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trương Đình Quốc Bảo & Trương Thị Vân Anh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Marketing tại Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn. Trang: 341-351. Năm 2017. (Jul 19 2017 5:21PM)
[8]Bài báo: Đo lường giá trị cảm nhận của khách hàng trong dịch vụ ngân hàng: Trường hợp các ngân hàng thương mại tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính-Marketing. Số: 35 & 36. Trang: 46-55. Năm 2016. (Jul 19 2017 5:13PM)
[9]Tham luận: Các nhân tố ảnh hưởng và kết quả của sự gắn kết khách hàng trong cộng đồng các thương hiệu trực tuyến quản lý bởi công ty. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn & Trương Đình Quốc Bảo. Kỷ yếu Hội thảo Quản trị và Kinh doanh (COMB2015). Trang: 425-437. Năm 2015. (Jul 19 2017 5:16PM)
[10]Bài báo: Ảnh hưởng của sự tương hợp hình ảnh cá nhân lên thái độ đối với thương hiệu và dự định mua: Trường hợp ứng dụng trong ngành ô tô. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 07 (68). Trang: 122-127. Năm 2013. (Jul 19 2017 5:18PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The perception of crowding, quality and well-being: a study of Vietnamese public health services. Authors: Sawang, S., Chou, C. and Truong-Dinh, B.. Journal of Health Organization and Management. No: 33(4). Pages: 460-477. Year 2019. (Aug 20 2019 8:52AM)
[2]Article: An Exploratory Research of Manufacturer-Retailer Collaboration in Shopper Marketing Strategy for Consumer Packaged Goods in Vietnam. Authors: Tram, Dinh Thi Le; Bao Quoc Truong-Dinh. The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention. No: 55(11). Pages: 5082-5089. Year 2018. (May 30 2019 10:36AM)
[3]Article: An Exploratory Study Of The Perception Of Co-Creation Experience In The Tourism Industry: A Case Study In Danang City. Authors: Lan-Huong T Pham, Bao Q Truong-Dinh. Academy of Marketing Studies Journal (ABDC). No: 22 (3). Year 2018. (Oct 25 2018 10:00AM)
[4]Article: Research model of the impact of brand experience on brand equity - Application Application in service industry. Authors: Hong Ngo, Sang Ngo, Bao Q Truong-Dinh, Kien Dang. Proceedings of International Conference on Marketing in Connected Age (MICA). No: 2. Pages: 249-260. Year 2018. (Oct 25 2018 10:01AM)
[5]Article: Development of brand personality measure: An application for Vietnamese context. Authors: Le Thi Minh Hang & Bao Quoc Truong-Dinh. Asian Journal of Empirical Research (ABDC). No: 8(5). Pages: 174-185. Year 2018. (Jun 8 2018 5:59PM)
[6]Presentations: Understanding the dyadic relationship between medical service staff's perceived crowding and patient's emotional well-being. Authors: Truong-Dinh Q.B. & Chou C.Y.. 46th European Marketing Academy Conference (EMAC 2017). Pages: 33. Year 2017. (Jul 19 2017 5:09PM)
[7]Presentations: Building brand personality scale in a Vietnamese context. Authors: Le Thi Minh Hang & Bao Quoc Truong-Dinh. Proceedings of International Conference For Young Researchers in Economics and Business 2017. Pages: 355-364. Year 2017. (Nov 1 2017 4:23PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn