Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='baotdq' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,673,335

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tài sản thương hiệu định hướng khách hàng cho các thương hiệu nước uống đóng chai trên thị trường Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2(123). Trang: 37-41. Năm 2018. (Jun 8 2018 5:54PM)
[2]Tham luận: Luận bàn về chính sách marketing quan hệ dựa trên lợi ích của các ngân hàng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Nguyễn Thị Như Mai &Trương Đình Quốc Bảo. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học và Quản trị và Kinh doanh (COMB2017). Trang: 566-574. Năm 2017. (Jun 18 2018 9:33AM)
[3]Tham luận: Đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng: Ứng dụng cho sản phẩm nước uống đóng chai tại thị trường Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trương Đình Quốc Bảo & Trương Thị Vân Anh. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia: Marketing tại Việt Nam từ lý thuyết đến thực tiễn. Trang: 341-351. Năm 2017. (Jul 19 2017 5:21PM)
[4]Bài báo: Đo lường giá trị cảm nhận của khách hàng trong dịch vụ ngân hàng: Trường hợp các ngân hàng thương mại tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính-Marketing. Số: 35 & 36. Trang: 46-55. Năm 2016. (Jul 19 2017 5:13PM)
[5]Tham luận: Các nhân tố ảnh hưởng và kết quả của sự gắn kết khách hàng trong cộng đồng các thương hiệu trực tuyến quản lý bởi công ty. Tác giả: Nguyễn Mạnh Toàn & Trương Đình Quốc Bảo. Kỷ yếu Hội thảo Quản trị và Kinh doanh (COMB2015). Trang: 425-437. Năm 2015. (Jul 19 2017 5:16PM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng của sự tương hợp hình ảnh cá nhân lên thái độ đối với thương hiệu và dự định mua: Trường hợp ứng dụng trong ngành ô tô. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương & Trương Đình Quốc Bảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 07 (68). Trang: 122-127. Năm 2013. (Jul 19 2017 5:18PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Development of brand personality measure: An application for Vietnamese context. Authors: Le Thi Minh Hang & Bao Quoc Truong-Dinh. Asian Journal of Empirical Research (ABDC). No: 8(5). Pages: 174-185. Year 2018. (Jun 8 2018 5:59PM)
[2]Presentations: Understanding the dyadic relationship between medical service staff's perceived crowding and patient's emotional well-being. Authors: Truong-Dinh Q.B. & Chou C.Y.. 46th European Marketing Academy Conference (EMAC 2017). Pages: 33. Year 2017. (Jul 19 2017 5:09PM)
[3]Presentations: Building brand personality scale in a Vietnamese context. Authors: Le Thi Minh Hang & Bao Quoc Truong-Dinh. Proceedings of International Conference For Young Researchers in Economics and Business 2017. Pages: 355-364. Year 2017. (Nov 1 2017 4:23PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn