Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 An Exploratory Research of Manufacturer-Retailer Collaboration in Shopper Marketing Strategy for Consumer Packaged Goods in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tram, Dinh Thi Le; Bao Quoc Truong-Dinh
Nơi đăng: The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention; Số: 55(11);Từ->đến trang: 5082-5089;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The purpose of this paper is to explore the collaboration between manufacturer and retailer in shopper marketing strategy for consumer packaged goods (CPG) in Vietnam. The research integrates relevant theories of collaboration in shopper marketing and conducts empirical research through in-depth interviews with managers of CPG manufacturers and retailers of the traditional and modern channel systems. The results show the significant difference about shopper marketing activities and the collaboration between two channels (traditional and modern). The traditional retail system has limited resources and differences in objectives and viewpoints, so it is not willing to cooperate in the implementation of marketing programs in stores. In contrast, modern retailers such as supermarkets and convenience stores show a high commitment to closely working with manufacturers to launch marketing activities in stores.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn