Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,147,374

 Use of an innovative pressure pad for the evaluation of six anti-decubitus cushions for wheelchair users
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: D. Pradon, K. Debray, H.T. Bui, P. Lestriez, E. Champion
Nơi đăng: Annals of Physical and Rehabilitation Medicine; Số: 60;Từ->đến trang: 12;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
For wheelchair users, the risk of developing pressure ulcers is real. It is economically estimated that treatment cost of this problem may be up to 30 k€ per person. Numerous studies have highlighted high pressure and the stress distribution on their buttock. Clinically this risk is reduced by the choice of specific cushions whose characteristics of the materials make it possible to reduce these high pressures. However, the choice of these cushions requires a mechanical evaluation that allows the clinician to make his choice. The objective of this study is to evaluate the pressure distribution of 6 anti-decubitus cushions during a mechanical test.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn