Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,405

 Duy trì và phát triển hệ thống chợ tại thành phố Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Thanh Huân
Nơi đăng: Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng; Số: 21;Từ->đến trang: 9 - 13;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn