Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,776

 Nghiên cứu mô tả nhận thức của người tiêu dùng Tp. Đà Nẵng về siêu thị so với cửa hàng truyền thống
Chủ nhiệm:  Bùi Thanh Huân
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  Hà Quang Thơ
Số: B2007-ĐN04-24 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn