Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Động cơ thành đạt của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Vân
Lê Thị Lâm
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học công nghệ - Đai học Đà Nẵng; Số: 6(47);Từ->đến trang: 317-322;Năm: 2011
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Động cơ thành đạt (ĐCTĐ) của con người được hiểu như là yếu tố bên trong thôi thúc con người vươn tới sự thành thạo, điêu luyện nhằm đạt kết quả cao nhất của công việc. Hiện tượng tâm lý này được nghiên cứu từ những năm giữa thế kỷ XX, tuy nhiên cho đến nay nó vẫn được nhiều nhà khoa học quan tâm bởi tầm quan trọng của nó trong việc thúc đẩy con người thành công. Trong nghiên cứu này, ĐCTĐ được xác định thông qua 3 khía cạnh biểu hiện là: nhìn nhận về giá trị liên quan đến thành đạt và khát vọng thành đạt; xúc cảm liên quan đến thành tích; mức độ nỗ lực thành đạt và tính bền vững của các nỗ lực đó. Với giả thuyết cho rằng ĐCTĐ của sinh viên (SV) trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (ĐHSP - ĐHH) nhìn chung ở mức độ trung bình. ĐCTĐ của SV chịu sự chi phối của nhiều yếu tố khác nhau. Có sự khác nhau giữa các nhóm khách thể về mức độ biểu hiện ĐCTĐ và các yếu tố ảnh hưởng đến nó. Phương pháp được sử dụng chủ yếu trong nghiên cứu là trắc nghiệm, bảng hỏi và phỏng vấn sâu. Ngoài ra chương trình phần mềm SPSS cũng được sử dụng để xử lí các kết quả nghiên cứu. Khách thể tham gia khảo sát là 237 SV các năm học và chuyên ngành khác nhau đang học tập tại trường ĐHSP- ĐHH. Trong bài viết này chúng tôi xin trình bày một số kết quả thu được từ nghiên cứu.
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
Achievement motivation of people is the internal factor that urges them to reach the professional and polished in order to get the highest result of the work. This psychology phenomenon has been researched since the middle of XX century. However, it has still been the interesting issue for scientists so far because of its importance in promoting success of people. In this research, achievement motivation is determined with three aspects: to acknowledge about values relating to achievement and achievement aspiration; emotion with achievement; the level of achievement effort and sustainability of these efforts. Our hypothesis assumes that student’s achievement motivation of Hue College of Education - Hue University is in average level and has been affected by many different factors. There are differences between object groups about expression level of achievement motivation and effect factors. The method is mainly used in this research is test, questionnaire and deep interview. Besides, we have used software SPSS in order to process research results. The participation object of survey includes 237 students who are learning in Hue College of Education-Hue University with different academic years and majors. In this writing we would like to present some results of the research.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn