Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

(Oct 30 2020 9:39PM)(Oct 30 2020 9:43PM)(Jan 28 2013 3:06PM)(Apr 5 2011 9:52AM)(Apr 5 2011 9:49AM)
[1]Giáo trình Giáo dục học Chủ biên: Trần Xuân Bách-Hoàng Thế Hải. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân, Lê Thị Hiền, Lê Thị Duyên, Lê Thị Phương Dung, Vũ Minh Chiến. Nơi XB: NXB Thông tin và truyền thông. Năm 2019.
[2]Lý luận dạy học đại học Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2019.
[3]Thế giới tuổi hoa
Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Bùi Văn Vân
Nguyễn Minh Hùng
Phạm Đình Kha
Châu Phi
.
Nơi XB: Nhà xuất bản lao động. Năm 2012.
[4]Đề cương bài giảng: (lưu hành nội bộ) - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Giáo dục học đại cương, hệ cao đăng sư phạm Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Hoạt động giáo dục, hệ cao đăng sư phạm Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và biên soạn đề cương bài giảng học phần Giáo dục học tiểu học, hệ đại học ngành Giáo dục tiểu học Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Giáo dục học mầm non, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Giáo dục giới tính, hệ đại học ngành Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Giáo dục hoà nhập cho trẻ chậm phát triển trí tuệ, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Dạy học hoà nhập cho trẻ chậm phat triển trí tuệ, hệ đại học ngành Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN - Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và đề cương bài giảng học phần: Tâm lý học gia đình Chủ biên: Bùi Văn Vân. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2012.
[5]- Tham gia biên soạn chương trình chi tiết và Giáo trinh điện tử: Hành trình thành viên (Giáo dục giới tình, tình dục), Dự án Giáo dục giới tính, tình dục giữa ĐHSP, ĐHĐN và WPF (Quỹ dân số thế giới), 2009, http://www.giaoducgioitinh.org.vn/ Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: Lê Quang Sơn
Nguyễn Tấn Lê
Bùi Văn Vân
.
Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2010.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn