Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tính tích cực học tập môn Tâm lý học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Thế Hải
Bùi Văn Vân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học công nghệ - Đai học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: 11 (60);Từ->đến trang: 70-77;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tính tích cực học tập là một phẩm chất nhân cách điển hình của sinh viên, được thúc đẩy bởi hệ thống động lực, thông qua đó sinh viên huy động ở mức độ cao các chức năng tâm lý vào việc giải quyết các nhiệm vụ học tập có hiệu quả. Tính tích cực học tập có cấu trúc bao gồm những động lực bên trong (nhu cầu, động cơ,hứng thú…) và những biểu hiện bên ngoài (nhận thức, thái độ, hành vi, kết quả học tập…). Tính tích cực học tập môn Tâm lý học của sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế nhìn chung ở mức độ trung bình và giữa các nhóm khách thể có sự có sự khau. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tính tích cực học tập môn Tâm lý học của sinh viên, song các yếu tố chủ quan là ảnh hưởng nhất. Trên cơ sở thực trạng và lý giải nguyên nhân chúng tôi đề xuất một số biện pháp giúp sinh viên nâng cao tính tích cực trong học tập môn Tâm lý học.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
Positive quality learning is a typical personality of the students, the system is driven by the motivation, through which students mobilize a high level of psychological function in solving learning taskseffective practice. Positive learning structure including the inner dynamics (needs, motivation, interest,...) and the external manifestations (knowledge, attitude, behavior, learning outcomes, etc....). Positive learning Psychology of University of Education Students – Hue University generally in moderate and between groups may be the password. There are many factors affecting the level of positive learning Psychology student, but the subjective factors are most influential. On the basis of the situation and explain the causes we propose a number of measures to help improve student learning positive in Psychology.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn