Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong học tập các nội dung tuần sinh hoạt công dân
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Vân
Lê Thị Phi
Nơi đăng: Tạp chí KH và CN Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 7;Từ->đến trang: 24-30;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tính tích cực học tập là một phẩm chất nhân cách điển hình của sinh viên, được thúc đẩy bởi hệ thống động lực, qua đó sinh viên huy động ở mức độ cao các chức năng tâm lý vào việc giải quyết các nhiệm vụ học tập có hiệu quả. Tính tích cực học tập được biểu hiện ở ba mặt: nhận thức, thái độ và hành động học tập. Tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong học tập các nội dung tuần sinh hoạt công dân nhìn chung ở mức độ trung bình và giữa các nhóm khách thể có sự có sự khau. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong học tập tuần sinh hoạt công dân, song các yếu tố khách quan là ảnh hưởng nhất. Trên cơ sở thực trạng và lý giải nguyên nhân chúng tôi đề xuất một số biện pháp giúp sinh viên nâng cao tính tích cực trong học tập các nội dung tuần sinh hoạt công dân.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Active studying is a student’s typical personality characteristic, that is promoted by the motivation system, through students mobilize a high level of psychological function to effectively solve learning task. Active studying is manifested with three factors: awareness, attitude and learning behaviour. In genneral, active studying in studying the contents citizen activity week the of students at education University – the University of Danang have average level and have differrent between object groups. There are many factors that effected the level of active studying of students at Education University – the University of Danang in studying the contents citizen activity week, but the objective factors are most influence. On the basis of this research result, we some solutions to help improve active studying of students in the contents citizen activity week.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn