Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hình thành kỹ năng xử lý tình huống sư phạm cho sinh viên Trường đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong quá trình dạy học môn Giáo dục học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Bùi Văn Vân*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 8(81).2014;Từ->đến trang: 28;Năm: 2014
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu đào tạo của trường sư phạm là những giáo viên có phẩm chất, năng lực sư phạm. Quá trình đào tạo cần rèn luyện cho SV hệ thống KNSP cơ bản, trong đó có KN xử lý THSP. KN này được hình thành bởi nhiều hoạt động, nhiều môn học, trong đó GDH có vị trí quan trọng. Phần lớn SV Trường ĐHSP – ĐHĐN đã nhận thức được tầm quan trọng việc hình thành KN xử lý THSP, từ đó đã thể hiện thái độ, hành động rèn luyện tích cực nhưng kết quả lại chưa tương xứng, KN xử lý THSP của SV chỉ ở mức trung bình. Nguyên nhân cơ bản là việc tổ chức và rèn luyện trong quá trình đào tạo chưa được chú trọng và không có quy trình chuẩn. Việc hình thành KN xử lý THSP cho SV cần được thực hiện theo quy trình khoa học: xây dựng hệ thống THSP giả định và xây dựng quy trình hình thành KN xử lý THSP cho SV trong quá trình dạy học GDH. Thực nghiệm tác động đã khẳng định tính hiệu quả của các biện pháp.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
The goal of the training is the pedagogical quality of teachers, teaching ability. The training process required for student training system basic pedagogical skills, including problem solving skills pedagogy. This skills formed by many activities, many subjects, including Education has an important position. Most students students at University of Education – The University of DaNang has recognized the importance of forming good problem solving skills pedagogy, which has expressed attitude, positive action training but the results were not equivalent, carefully to handle situations of student teaching only moderate. The underlying cause is the organization and discipline of the training process is not focused and do not have standardized processes. The formation problem solving skills for student teaching should be done according to the scientific process: construction of pedagogical scenarios and assumptions form the building process handling skills for pedagogical situations students in their learning process Education courses. Experimental work has confirmed the effectiveness of the measures.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn