Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Biên soạn ngân hàng đề thi các học phần Tâm lý học, Giáo dục học trong chương trình Nghiệp vụ sư phạm
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Bùi Văn Vân; Thành viên:  Lê Thị Phi
Lê Thị Kim Thu
Hoàng Thế Hải
Bùi Thị Thanh Diệu
Số: T 2011 - 03 - 34 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

- Hệ thống lý luận về kiểm tra, đánh giá
- Hệ thống câu hỏi kiểm tra, đánh giá các học phần trong chương trình đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm
- Hệ thống đáp án các câu hỏi các học phần trong chương trình đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm
- Ứng dụng trong đào tạo chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm của Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng.

marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn