Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,904,105

 THE STUDY OF APPLYING DATA MINING MODEL FOR ANALYZING THE QUALITY OF HOSPITAL'S HEALTHCARE SERVICES IN THE CENTRAL REGION AND HIGHLANDS OF VIETNAM
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Lê Dân, ThS. Châu Ngọc Tuấn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: IAOS 2014 Conference on Official Statistics
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 10/2014;Từ->đến trang: Online;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn