Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,904,061

 The Impact of Organizational E-Readiness and Executive’s Attitude Factors on the Adoption of Electronic Marketing: An Empirical Study on Hotel Sector at Danang City, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Châu Ngọc Tuấn, TS. Nguyễn Thị Bích Thủy
Nơi đăng: World Conference on Business and Management & Global Great Debate 2016; Số: ISSN:2384-3586;Từ->đến trang: 78-89;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn