Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,577,634

 Critical Determinants for Mobile Commerce Adoption in Vietnamese SMEs: A Preliminary Study
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Châu Ngọc Tuấn, Hepu Deng
Nơi đăng: 29th Australasian Conference on Information Systems, Sydney, Australia; Số: 2018;Từ->đến trang: 1-10;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
The critical determinants for the adoption of e-commerce, e-business, and other enterprise information systems in small and medium-sized enterprises (SMEs) have been well-documented. The critical determinants for mobile commerce (m-commerce) adoption in SMEs, however, are still limited, especially in SMEs in developing countries. This paper develops a measurement instrument for investigating the critical determinants of m-commerce adoption in Vietnamese SMEs. A preliminary study is conducted for confirming the reliability and validity of the measurement instrument based on the data collected from 172 owners and managers of SMEs in Vietnam using an online survey. The Cronbach’s alpha and the composite reliability values of all the proposed variables strongly support their reliability. The results of the exploratory factor analysis confirm the discriminant validity of all extraction constructs. Finally, the values of average variance extracted confirm the constructs’ convergent validity. This study contributes to the identification of the critical determinants for m-commerce adoption in SMEs. It provides a comprehensive framework for assessing the critical determinants for m-commerce adoption in SMEs in the context of developing countries.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn