Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,202,199

 Ứng dụng kỹ thuật OLAP phân tích dữ liệu tuyển sinh đại học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Chức
Nơi đăng: Hôi thảo CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 5 CITA 2016; Số: Quyển 1;Từ->đến trang: 50-56;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn