Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,379,133

 Ứng dụng kỹ thuật phân cụm và luật kết hợp phân tích tình hình học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Chức, Trần Thị Quỳnh Tiên
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quốc gia Công nghệ thông tin & Ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 6 (CITA2017); Số: 6;Từ->đến trang: 175-181;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn