Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,431,895

 Nghiên cứu và ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu phân tích áp lực của sinh viên Đại học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Chức, Phạm Phương Loan
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc gia CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 7(CITA2018); Số: 1;Từ->đến trang: 100-108;Năm: 2018
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn