Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,659,719

 3D dynamics analysis of a golf full swing by fusing inertial sensor and vision data
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Cao Nguyễn Khoa Nam
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Nguyen Khoa Nam Cao, Young Soo Suh Dept. of Electr. Eng., Ulsan Univ., Ulsan, South Korea ; Quoc Khanh Dang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: ISSN 2093-7121 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
In this paper, a golf swing motion tracking system is proposed, where golf club trajectory (position and velocity) and club face orientation information are given. Infrared LEDs and an inertial sensor unit are attached on a golf club and a stereo camera unit is used. During the address and impact golf swing phases, the cameras capture infrared LEDs on a golf club. Using infrared LEDs as landmarks, position and orientation of a golf club is computed. When a golf club is moving, an inertial navigation algorithm is used to compute the golf club trajectory. An indirect Kalman filter with 9 states is used to combine inertial sensor and vision data. The average position accuracy is about 3.6cm and the maximum error is about 13.2cm. The proposed system can be used to analyze the golf swing quantitatively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn