Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Golf Swing Motion Tracking Using Inertial Sensors and a Stereo Camera
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Cao Nguyễn Khoa Nam; Thành viên:  Cao Nguyen Khoa Nam, Hee Jun Kang, and Young Soo Suh, Member, IEEE
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: ISSN 0018-9456 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật
A golf swing motion tracking algorithm is proposed in which the golf club trajectory (position and velocity) and club face orientation information are given. Two sensors are used in the algorithm: an inertial sensor unit on the golf club, and a stereo camera that captures infrared light emitting diodes (LEDs), also on the golf club. During the address and impact golf swing phases, the camera captures the infrared LEDs on the golf club. Using the infrared LEDs as landmarks, the position and orientation of the golf club are computed. When the golf club is moving, an inertial navigation algorithm is used to compute the golf club trajectory. An indirect Kalman filter with nine states is used to combine the inertial sensor and vision data. The average position accuracy is about 3.6 cm and the maximum error is about 13.2 cm. The proposed system can be used to analyze golf swings quantitatively.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn