Cao Thị Nhâm
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,955,579

 
Mục này được 20804 lượt người xem
Họ và tên:  Cao Thị Nhâm
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  29/01/1984
Nơi sinh: Nam Hưng - Tiền Hải - Thái Bình
Quê quán Nam Hưng - Tiền Hải - Thái Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ phần mềm; Tại: Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Dạy CN: Hệ thống thông tin quản lý
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: nhamct@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 07/2006 - 09/2008: Công ty cổ phần phần mềm FPT
12/2008-12/2011: Công ty cổ phần học viện NIIT - iNET
01/2012 - 07/2016: Khoa Hệ thống thông tin Quản lý - Học viện Ngân Hàng
09/2016 - 12/2017: Khoa đào tạo Quốc tế - Đại học Duy Tân
01/2018 - nay: Khoa Thống kê - Tin học, Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Mô hình hoá quy trình nghiệp vụ và ứng dụng giải pháp quản trị quy trình nghiệp vụ (Business Process Management – BPM) cho hoạt động ngân hàng. Chủ nhiệm: TS. Phan Thanh Đức. Thành viên: Cao Thị Nhâm, Mai Tấn Tài, An Phương Điệp, Chu Văn Huy, Lê Quý Tài, Vũ Duy Hiến. Mã số: DTNH.18/2012. Năm: 2013. (Apr 22 2018 1:13PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Automatic Classification of Software Requirements in Vietnamese Based on Machine Learning Techniques. Tác giả: Thi Nham Cao, Dai Tho Dang, Thi My Hanh Le, Nguyen Thanh Binh. Journal on Information Technologies & Communications. Số: 06/2022. Trang: online. Năm 2022. (Jul 5 2023 9:12AM)
[2]Bài báo: Ứng dụng thuật toán rừng cô lập trong phát hiện gian lận thẻ tín dụng. Tác giả: Cao Thị Nhâm. Tạp chí Tin học Ngân hàng. Số: 5-2020. Trang: 23-26. Năm 2020. (Aug 3 2020 4:18PM)
[3]Bài báo: Một số thuật toán trong phát diện gian lận thẻ tín dụng. Tác giả: Cao Thị Nhâm, Nguyễn Thanh Thụy. Tạp chí tin học Ngân hàng. Số: 3(175). Trang: 7-9. Năm 2018. (Jan 2 2019 4:09PM)
[4]Bài báo: Triển khai ERP trên nền tảng điện toán đám mây. Tác giả: Cao Thị Nhâm, Nguyễn Thanh Thụy. Tạp chí tin học Ngân hàng. Số: 20. Trang: 70-71. Năm 2015. (Jan 2 2019 4:05PM)
[5]Bài báo: Doanh nghiệp và dữ liệu lớn. Tác giả: Cao Thị Nhâm, Trịnh Huy Hoàng. Tạp chí tin học Ngân hàng. Số: 3(151). Trang: 12-14. Năm 2015. (Jan 2 2019 4:03PM)
[6]Bài báo: BPMS - Công cụ cho người quản trị doanh nghiệp. Tác giả: Phan Thanh Đức, Cao Thị Nhâm. Tạp chí tin học Ngân hàng. Số: 15. Trang: 65-66. Năm 2014. (Jan 2 2019 4:04PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Explainable Artificial Intelligence for Customer Churning Prediction in Banking. Authors: Nham Cao. The 2nd International Conference on Human-Centered Artificial Intelligence (Computing 4Human-2021). Pages: 159-167. Year 2021. (Jul 29 2022 3:04PM)
[2]Article: Personalized banking serivce using recommender systems: A proposal. Authors: Cao Thi Nham, Vo Van Luong. Science and technics publish house. No: International Conference, BDBF 2017. Pages: 131-132. Year 2017. (Jan 2 2019 4:01PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ lieu Oracle 12c Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng Loan. Đồng tác giả: Cao Thị Nhâm, Đinh Văn Thường. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2020.(Aug 3 2020 4:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn