Đặng Duy Thắng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 97,644,493

 
Mục này được 24353 lượt người xem
Họ và tên:  Đặng Duy Thắng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Vietnam
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: An toàn Thông tin; Tại: Nhat Ban
Dạy CN: Quản trị mạng; tin học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Luơng Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ddthang@dut.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu và xây dựng mô hình phân loại ảnh trong tự nhiên dựa trên các giải thuật deeplearning và cấu trúc không gian ảnh. Chủ nhiệm: Đặng Duy Thắng. Mã số: T2016-02-13. Năm: 2016. (Feb 10 2017 9:42AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: REPRESENTING CONTEXT IN ABBREVIATION EXPANSION USING MACHINE LEARNING APPROACH. Tác giả: Trieu Thi Ly Ly, Nguyen Van Quy, Ninh Khanh Duy, Huynh Huu Hung, Dang Duy Thang. In Proceedings of the 10th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR' 10). Trang: 816-822. Năm 2017. (Oct 18 2017 3:21PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Search Space of Adversarial Perturbations Against Image Filters. Authors: Dang Duy Thang and Toshihiro Matsui. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (ESCI, Scopus). No: 1 Volume 11, ISSN : 2156-5570. Pages: 11-19. Year 2020. (Jan 15 2020 2:39PM)
[2]Article: Adversarial Examples Identification in an End-to-end System with Image Transformation and Filters. Authors: Dang Duy Thang and Toshihiro Matsui. IEEE ACCESS (SCIE, Q1, IF: 4.098). No: 1, Volume 8, ISSN: 2169-3536. Pages: 44426-44442. Year 2020. (Feb 19 2020 7:34AM)
[3]Presentations: Creation of Adversarial Example Attack that is Difficult to Protect by LPF. Authors: Taisei Kondo, Dang Duy Thang, Toshihiro Matsui. Computer Security Symposium 2019, Nagasaki, Japan. Pages: 1364 - 1369. Year 2019. (Sep 3 2019 3:17PM)
[4]Presentations: A Label-based Approach for Automatic Identifying Adversarial Examples with Image Transformation. Authors: Dang Duy Thang and Toshihiro Matsui. In Proceedings of the Seventh International Symposium on Computing and Networking, Nagasaki, Japan, November 26-29. Pages: 112-120. Year 2019. (Sep 20 2019 7:47AM)
[5]Presentations: Automated Detection System for Adversarial Examples with High-Frequency Noises Sieve. Authors: Dang Duy Thang and Toshihiro Matsui. In Proceedings of the 11th International Symposium on Cyberspace Safety and Security (CSS) 2019, Guangzhou, China, December 1-3. Pages: 348-362. Year 2019. (Aug 26 2019 1:35PM)
[6]Presentations: A Label-based System for Detecting Adversarial Examples by Using Low Pass Filters. Authors: Dang Duy Thang, Taisei Kondo, Toshihiro Matsui. Computer Security Symposium 2019, Nagasaki, Japan, October 21-24. Pages: 1356 - 1363. Year 2019. (Aug 26 2019 1:38PM)
[7]Presentations: [Poster] White-box attack on Google Machine Learning System. Authors: Dang Duy Thang and Toshihiro Matsui. The 13th International Workshop on Security, Japan. Pages: xxx. Year 2018. (Aug 10 2018 11:53AM)
[8]Presentations: Developing an Intrusion Detection System for Cloud Computing. Authors: Dang Duy Thang, Le Hoai Nam, Nguyen Tan Khoi. In Proceedings of the Fourteenth International Conference on Mobile Systems, Applications and Services (MobiSys 2016), Singapore. Pages: 20. Year 2016. (Jun 7 2016 4:52PM)
[9]Presentations: A Spatial-pyramid Scene Categorization Algorithm based on Locality-aware Sparse Coding. Authors: Dang Duy Thang, Shintami C. Hidayati, Yung-Yao Chen, Wen-Huang Cheng, Shih-Wei Sun, and Kai-Lung Hua. In Proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia Big Data (BigMM), Taipei, Taiwan. Pages: 342-345. Year 2016. (May 27 2016 9:00PM)
[10]Presentations: A pessimistic approach for solving a multi-criteria decision making. Authors: Nguyen Van Hieu, Lev V. Utkin, Dang Duy Thang. In Proceedings of the Fourth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2012). Pages: 121-127. Year 2012. (Dec 20 2012 10:41PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Certificate of Best Poster Award

 Công nghệ thông tin

 2018

 

 The 13th International Workshop on Security, 2018, Japan

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Hiệu trưởng Trường ĐHBK v/v đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011 - 2012. Số: 51/2012/QĐKT. Năm: 2012.
[2] Giấy khen Công đoàn Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng 2012 - 2013. Số: 175/QĐ/TVCĐ. Năm: 2013.
[3] Giấy khen Giám đốc ĐHĐN v/v đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 - 2016. Số: 5077/QĐKT. Năm: 2016.
[4] Bằng khen Thành đoàn Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2014 - 2016. Số: 507/NQ-KT. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn