Nguyễn Thành Đạt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,955,174

 
Mục này được 21487 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thành Đạt
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/1988
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế học; Tại: La Trobe University
Đơn vị công tác: Ban Khoa học và Hợp tác Quốc tế; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kinh tế học; Tại: La Trobe University
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2023
Dạy CN: Tài chính công
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2016 - nay: Giảng dạy tại khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự biến động giá dầu đến trách nhiệm xã hội của các công ty thuộc ngành dầu khí. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Đạt. Mã số: B2020-DN04-35. Năm: 2023. (Apr 5 2023 3:19PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Ảnh hưởng của sự biến động giá dầu thô lên đầu tư và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Chủ nhiệm: Nguyễn Thành Đạt. Mã số: B2018-ĐN04-09. Năm: 2020. (Jan 16 2021 10:04PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Kiểm định tính bền vững của chính sách tài khóa Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thành Đạt. Mã số: T2017-04-15. Năm: 2017. (Feb 23 2018 8:50PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nợ công và đầu tư: bằng chứng thực nghiệm tại các nước trên thế giới. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 22(2). Trang: 32-36. Năm 2024. (Mar 15 2024 3:53PM)
[2]Bài báo: Tác động của trách nhiệm xã hội đến rủi ro sụp đổ giá cổ phiếu của doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm ở Mỹ . Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Lê Thị Phương Uyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 21(4). Trang: 45-50. Năm 2023. (May 16 2023 2:13PM)
[3]Bài báo: Income diversification on the profitability of vietnamese commercial banks. Tác giả: Nguyen Thanh Dat, Cao Thi Linh. The University of Danang - Journal of Science and Technology. Số: 20 (12.1). Trang: 74-79. Năm 2022. (Feb 1 2023 11:17PM)
[4]Bài báo: Xây dựng hệ sinh thái công nghệ tài chính (Fintech) tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thành Đạt. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Phát triển ngành dịch vụ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Số: 0. Trang: 361-269. Năm 2022. (Aug 9 2022 11:09PM)
[5]Bài báo: Các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam: Minh chứng thực nghiệm trong giai đoạn 2006 - 2021. Tác giả: Nguyễn Thành Đạt. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 10(4). Trang: 30-42. Năm 2022. (Apr 13 2023 9:59PM)
[6]Bài báo: Tác động của bất ổn chính sách kinh tế đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: Minh chứng thực nghiệm từ các công ty dầu khí ở châu Á. Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Lê Thị Phương Uyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 20. Trang: 21-25. Năm 2022. (Jun 9 2022 10:57PM)
[7]Bài báo: Tác động của nợ công đến đầu tư của các doanh nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm tại một số nước ASEAN. Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Hoàng Dương Việt Anh, Võ Thị Mỹ Hạnh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 293. Trang: 67-76. Năm 2021. (Dec 9 2021 10:36PM)
[8]Bài báo: The impacts of corporate social resposibility practices on firm financial performance: Empirical evidence from Asian oil and gas industry. Tác giả: Nguyen Thanh Dat, Mai Thi Thanh Chung, Vuong Bao Bao, Hoang Duong Viet Anh. The University of Danang - Journal of Science and Technology. Số: 19. Trang: 52-56. Năm 2021. (Jun 9 2022 11:06PM)
[9]Bài báo: The impacts of ceo gender on non-performing loan ratio in vietnam banking sector. Tác giả: Nguyen Thanh Dat, Vuong Bao Bao. International Conference for Young Researchers in Economics & Business 2020. Số: 2020. Trang: 1152-1163. Năm 2021. (Feb 9 2023 4:50PM)
[10]Bài báo: FDI và Thất nghiệp - Phân tích thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế. Số: 3(514). Trang: 109-116. Năm 2021. (Jan 14 2023 10:13PM)
[11]Bài báo: Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Hội thảo Khoa học Quốc gia về Tài chính - Ngân hàng. Số: tháng 7. Trang: 381-388. Năm 2020. (Aug 7 2020 10:25PM)
[12]Bài báo: Stock Return Prediction using Machine Learning-Based Techniques. Tác giả: Nguyen Ngoc Tra, Ho Phuoc Tien, Nguyen Thanh Dat and Mac Nhu Minh. Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology. Số: 18(12). Trang: 49-56. Năm 2020. (Dec 9 2021 10:57PM)
[13]Bài báo: Inflation Threshold and Economic Development in Developing Countries. Tác giả: DT Nguyen, A Hoang, HT Ho. Econometrics and Statistical Methods - Application in Economics and Finance Conference proceeding. Số: January. Trang: 11-24. Năm 2019. (Aug 7 2020 10:26PM)
[14]Bài báo: VN-Index trend prediction using long-short term memory neural networks. Tác giả: Nguyen Ngoc Tra, Ho Phuoc Tien, Nguyen Thanh Dat and Nguyen Ngoc Vu. Journal of Science and Technology: Issue on Information and Communications Technology. Số: 17(12). Trang: 61-65. Năm 2019. (Aug 7 2020 10:27PM)
[15]Bài báo: Kiểm định tính bền vững của chính sách tài khóa Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thành Đạt & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 5(468). Trang: 20-26. Năm 2017. (Feb 23 2018 8:53PM)
[16]Bài báo: Lượng hóa tác động đầu tư công và đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Nam Định. Tác giả: Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 10(473). Trang: 60-66. Năm 2017. (Feb 23 2018 8:57PM)
[17]Bài báo: Hiệu quả và mối quan hệ giữa các loại hình đầu tư tại Việt Nam giai đoạn 1990-2015. Tác giả: Nguyễn Thành Đạt & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 12(475). Trang: 19-28. Năm 2017. (Feb 23 2018 9:04PM)
[18]Bài báo: Đo lường và dự báo biến động chứng khoán bằng mô hình ARFIMA: Nghiên cứu thực nghiệm trên danh mục chỉ số VN-INDEX. Tác giả: Hoàng Dương Việt Anh, Dương Nguyễn Minh Huy, Nguyễn Thành Đạt. Hội thảo khoa học Quốc gia Thống kê và Tin học ứng dụng. Số: tháng 11. Trang: 42-52. Năm 2016. (Aug 7 2020 10:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Running Out of Bank Runs. Authors: Jan Libich, Dat Thanh Nguyen and Hubert Janos Kiss. Journal of Financial Services Research. No: 64(1). Pages: 1-39. Year 2023. (Aug 17 2023 8:14AM)
[2]Article: Digitalization and bank profitability: evidence from an emerging country. Authors: Quang Thi Thieu Nguyen, Ly Thi Hai Ho, Dat Thanh Nguyen. International Journal of Bank Marketing. No: 41(7). Pages: 1847-1871. Year 2023. (Oct 9 2023 4:44PM)
[3]Article: Does green activity impact stock price crash risk? The role of climate risk. Authors: DT Nguyen, VT Tran, DHB Phan. Finance Research Letters. No: 55. Pages: 103879. Year 2023. (Apr 20 2023 2:21PM)
[4]Article: When a compromise gets compromised by another compromise. Authors: Jan LIBICH, Dat Thanh NGUYEN. Australian Economic Papers (SSCI, Q2). No: 61(4). Pages: 678-716. Year 2022. (Feb 9 2023 4:45PM)
[5]Article: An assessment of how COVID-19 changed the global equity market. Authors: Dat ThanhNguyen, Dinh Hoang Bach Phan, Tee ChweeMing, Van Ky LongNguyen. Economic Analysis and Policy (SSCI, Scopus Q1). No: 69. Pages: 480-491. Year 2021. (Jan 16 2021 10:00PM)
[6]Article: US government shutdowns and Indonesian stock market. Authors: Dat Thanh Nguyen, Dinh Hoang Bach Phan, Reza Anglingkusumo,Aryo Sasongko. Pacific-Basin Journal of Finance (SSCI, Scopus Q2, ABDC A). No: 67. Pages: 101521. Year 2021. (Dec 9 2021 10:29PM)
[7]Article: Terrorist attacks and corporate investment in Indonesia . Authors: Dat Thanh Nguyen, Dinh Hoang Bach Phan, Van Ky Long Nguyen. Bulletin of Monetary Economics and Banking (Scopus Q2). No: 24. Pages: 53-70. Year 2021. (Dec 9 2021 10:30PM)
[8]Article: Oil price uncertainty, CSR and institutional quality: A cross-country evidence. Authors: Dinh Hoang Bach Phan, Vuong Thao Tran, Chwee Ming Tee, Dat Thanh Nguyen. Energy Economics (SSCI, Scpous Q1, ABDC A*). No: 100. Pages: 105339. Year 2021. (Dec 9 2021 10:31PM)
[9]Article: Role Swap: When the Follower Leads and the Leader Follows. Authors: Jan Libich, Martin Machacek, Dat Thanh Nguyen. Czech Journal of Economics and Finance (Finance a uver) (SSCI, Q3). No: 71(4). Pages: 282-305. Year 2021. (Jan 11 2022 10:16PM)
[10]Article: The importance of managerial ability on crude oil price uncertainty-firm performance relationship. Authors: DHB Phan, VT Tran, DT Nguyen, A Le. Energy Economics (SSCI). No: 88. Pages: 104778. Year 2020. (Aug 7 2020 10:17PM)
[11]Article: Monetary consequences of fiscal stress in a game theoretic framework. Authors: Dat Thanh Nguyen, Viet Anh Hoang. Journal of Central Banking Theory and Practice (ESCI, Scopus). No: 9(s1). Pages: 125-264. Year 2020. (Aug 7 2020 10:17PM)
[12]Article: Crude oil price uncertainty and corporate investment: Newglobal evidence. Authors: Dinh Hoang Bach Phan, Vuong Thao Tran, Dat Thanh Nguyen. Energy Economics (SSCI). No: 77(2019). Pages: 54-65. Year 2019. (Mar 27 2019 9:20PM)
[13]Article: A Study of Indonesia's Stock Market: How Predictable Is It?. Authors: DHB Phan, TTN Nguyen, DT Nguyen. Bulletin of Monetary Economics and Banking. No: 21. Pages: 465-476. Year 2019. (Aug 7 2020 10:15PM)
[14]Article: The Behaviour of U.S.Public Debt and Deficits during the Global Financial Crisis. Authors: TD Nguyen, S Suardi, CL Chua. Contemporary Economic Policy (SSCI). No: 35 (1). Pages: 201-215. Year 2016. (Mar 17 2017 10:39AM)
[15]Article: Monetary Exit Strategy and Fiscal Spillovers. Authors: J Libich, TD Nguyen, P Stehlik. European Journal of Political Economy (SSCI). No: 40 (2015). Pages: 184-206. Year 2015. (Mar 17 2017 10:40AM)
[16]Article: Strategic Monetary-Fiscal Interaction in a Downturn. Authors: J Libich, TD Nguyen. The Economic Record (SSCI). No: 91 (293). Pages: 172–190. Year 2015. (Mar 17 2017 10:41AM)
[17]Article: Macro Meets Micro: Calvo Revisions in Games. Authors: J Libich, TD Nguyen. The B.E. Journal of Theoretical Economics (SSCI). No: 14 (1). Pages: 339–369. Year 2013. (Mar 17 2017 10:41AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Book chapter: "The Impact of Developed Stock Markets on Vietnam Stock Market During the COVID-19 Pandemic" in the Book Series -  Social and Economic Studies within the Framework of Emerging Global Developments Volume 3 edited by  Muhammed Veysel Kaya and Seda Bayrakdar
Chủ biên: Dat Thanh Nguyen. Đồng tác giả: Long Ha Hoang Nguyen
.
Nơi XB: Peter Lang. Năm 2023.(Oct 8 2023 2:20PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn