Nguyễn Thành Đạt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,810,857

 
Mục này được 11615 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thành Đạt
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế học; Tại: La Trobe University
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kinh tế học; Tại: La Trobe University
Dạy CN: Tài chính công
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 0986193302
Email: datnt@due.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2016 - nay: Giảng dạy tại khoa Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Kiểm định tính bền vững của chính sách tài khóa Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thành Đạt. Mã số: T2017-04-15. Năm: 2017. (Feb 23 2018 8:50PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Kiểm định tính bền vững của chính sách tài khóa Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thành Đạt & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 5(468). Trang: 20-26. Năm 2017. (Feb 23 2018 8:53PM)
[2]Bài báo: Lượng hóa tác động đầu tư công và đầu tư tư nhân đến tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Nam Định. Tác giả: Nguyễn Văn Hậu, Hoàng Dương Việt Anh, Nguyễn Thành Đạt. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 10(473). Trang: 60-66. Năm 2017. (Feb 23 2018 8:57PM)
[3]Bài báo: Hiệu quả và mối quan hệ giữa các loại hình đầu tư tại Việt Nam giai đoạn 1990-2015. Tác giả: Nguyễn Thành Đạt & Hoàng Dương Việt Anh. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế. Số: 12(475). Trang: 19-28. Năm 2017. (Feb 23 2018 9:04PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Crude oil price uncertainty and corporate investment: Newglobal evidence. Authors: Dinh Hoang Bach Phan, Vuong Thao Tran, Dat Thanh Nguyen. Energy Economics (ISI). No: 77(2019). Pages: 54-65. Year 2019. (Mar 27 2019 9:20PM)
[2]Article: The Behaviour of U.S.Public Debt and Deficits during the Global Financial Crisis. Authors: TD Nguyen, S Suardi, CL Chua. Contemporary Economic Policy (ISI). No: 35 (1). Pages: 201-215. Year 2016. (Mar 17 2017 10:39AM)
[3]Article: Monetary Exit Strategy and Fiscal Spillovers. Authors: J Libich, TD Nguyen, P Stehlik. European Journal of Political Economy (ISI). No: 40 (2015). Pages: 184-206. Year 2015. (Mar 17 2017 10:40AM)
[4]Article: Strategic Monetary-Fiscal Interaction in a Downturn. Authors: J Libich, TD Nguyen. The Economic Record (ISI). No: 91 (293). Pages: 172–190. Year 2015. (Mar 17 2017 10:41AM)
[5]Article: Macro Meets Micro: Calvo Revisions in Games. Authors: J Libich, TD Nguyen. The B.E. Journal of Theoretical Economics (ISI). No: 14 (1). Pages: 339–369. Year 2013. (Mar 17 2017 10:41AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn