Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Phân tích độ tin cậy của kết cấu khi chịu tác động của tải trọng động ngẫu nhiên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Đặng Công Thuật, Trần Quang Hưng, Trần Viết Trai, Tề Văn Tân, Nguyễn Vũ Hoàng Chương
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng, 2015; Số: XX;Từ->đến trang: XX;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của kết cấu khi kể đến các yếu tố ngẫu nhiên như vật liệu làm kết cấu, tải trọng tác dụng… là một trong những nhiệm vụ được quan tâm trong các nghiên cứu hiện nay. Đặc biệt, khi sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo vào tính toán những trường hợp xác suất phá hủy bé (≤10-3) thì số lần mô phỏng cực kỳ lớn, do vậy sẽ rất khó khăn áp dụng với những kết cấu phi tuyến được phân tích động lực học kết theo thời gian. Vì vậy, phương pháp mô phỏng tập hợp con (Subset simulation) đã được đề xuất để cải thiện hiệu quả tính toán của phương pháp Monte Carlo. Trong phạm vi bài báo này, các hệ kết cấu được mô hình hóa bởi hệ một bậc tự do tuyến tính và phi tuyến chịu tác động của tải trọng động ngẫu nhiên được tạo ra bởi phương pháp hàm mật độ phổ công suât (Power Spectral Density - PSD) sẽ được xem xét. Chúng tôi tiến hành phân tích độ tin cậy của kết cấu theo hai phương pháp mô phỏng Monte Carlo (Monte Carlo Simulation - MCS) và mô phỏng tập hợp con (Subsets Simulation - SubS). Kết quả sẽ được so sánh và đánh giá hiệu quả của các phương pháp trên cơ sở số lần mô phỏng. Các kết luận và kiến nghị về khả năng áp dụng phương pháp tập hợp con sẽ được thảo luận.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn