Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết lập đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu theo chu kỳ lặp lại trận động đất - một trường hợp áp dụng. Tác giả: Đặng Công Thuật, Phạm Mỹ. Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. Số: 615. Trang: 224-227. Năm 2019. (Jun 22 2019 9:33PM)
[2]Bài báo: Khảo sát ứng xử cầu đường sắt tại khu vực Miền Trung dưới sự tấn công ăn mòn. Tác giả: Phạm Mỹ , Đặng Công Thuật . Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng. Số: 615. Trang: 245-251. Năm 2019. (Jun 22 2019 9:37PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế dầm khung bê tông cốt thép. Tác giả: TS. Đặng Công Thuật*; ThS. Lê Hoàng Thưởng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(104).2016. Trang: 52. Năm 2016. (Sep 27 2016 3:45PM)
[4]Bài báo: Phân tích độ tin cậy của móng cọc trên nền đất yếu. Tác giả: Đặng Công Thuật*; Nguyễn Văn Lộc. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(106).2016. Trang: 53. Năm 2016. (Nov 8 2016 2:23PM)
[5]Bài báo: Phân tích độ tin cậy của khung thép phi tuyến chịu động đất dựa vào mô phỏng Monte Carlo và mô phỏng tập hợp con. Tác giả: Đặng Công Thuật, Trần Quang Hưng. Tạp chí Xây dựng, ISSN: 0866-0762. Số: 3-2016. Trang: 265-268. Năm 2016. (Jun 15 2016 10:58PM)
[6]Bài báo: Phương pháp tiến hóa hàm mật độ xác suất dùng trong phân tích động lực học ngẫu nhiên kết cấu. Tác giả: Đặng Công Thuật, Trần Quang Hưng. Tạp chí Xây dựng, ISSN: 0866-0762. Số: 3-2016. Trang: 283-287. Năm 2016. (Jun 15 2016 10:57PM)
[7]Bài báo: Đánh giá khả năng hoàn thành tiến độ thi công dựa vào sơ đồ mạng PERT . Tác giả: Đặng Công Thuật, Bùi Văn Ân . KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC "CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIÊN TIẾN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - ATCESD 2015". Số: XX. Trang: XX. Năm 2015. (Mar 8 2016 7:32PM)
[8]Bài báo: Phân tích tổn thương địa chấn của kết cấu khi xét đến hiện tượng trượt giữa nền và móng . Tác giả: Đặng Công Thuật, Bùi Quang Hiếu, Phạm Ngọc Vinh . KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC "CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIÊN TIẾN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - ATCESD 2015". Số: xx. Trang: xx. Năm 2015. (Mar 8 2016 7:29PM)
[9]Bài báo: Phân tích độ tin cậy của kết cấu khi chịu tác động của tải trọng động ngẫu nhiên . Tác giả: Đặng Công Thuật, Trần Quang Hưng, Trần Viết Trai, Tề Văn Tân, Nguyễn Vũ Hoàng Chương . Kỷ yếu hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng, 2015. Số: XX. Trang: XX. Năm 2015. (Mar 8 2016 7:18PM)
[10]Bài báo: Phương pháp số xây dựng đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu do động đất . Tác giả: Đặng Công Thuật, Bùi Thiên Lam, Trần Quang Hưng . Kỷ yếu hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc, Đà Nẵng, 2015. Số: XX. Trang: XX. Năm 2015. (Mar 8 2016 7:24PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Experimental Study on the Structural Performance of Beam-Column Joints in Old Buildings without Designed Shear Reinforcement under Earthquake. Authors: Cong Thuat Dang, Ngoc Hieu Dinh. Materials Science Forum (Scopus). No: 902. Pages: 33-40. Year 2017. (Jun 22 2019 9:49PM)
[2]Article: Experimental Study on Structural Performance of RC Exterior Beam-Column Joints Retrofitted by Steel Jacketing and Haunch Element under Cyclic Loading Simulating Earthquake Excitation. Authors: Cong-Thuat Dang, Ngoc-Hieu Dinh. Advances in Civil Engineering (SCIE). No: 2017. Pages: 11 pages. Year 2017. (Jun 22 2019 9:45PM)
[3]Article: Seismic fragility curves based on the probability density evolution method. Authors: Cong-Thuat Dang, Thien-Phu Le, Pascal Ray. Vietnam Journal of Mechanics. No: 39(2). Pages: 177-189. Year 2017. (Jun 22 2019 9:59PM)
[4]Article: A novel method for the construction of seismic fragility curves using numerical simulations. Authors: Cong-Thuat Dang, Thien-Phu Le, Pascal Ray. Comptes Rendus Mécanique (SCI). No: 345 (10). Pages: 678-689. Year 2017. (Nov 22 2014 1:12AM)
[5]Article: A comparative study of construction methods for seismic fragility curves using numerical simulations . Authors: Thien-Phu Le, Cong-Thuat Dang and Pascal Ray. Mechanics & Industry (SCIE). No: 6 (17). Pages: 602-611. Year 2016. (Nov 22 2014 1:10AM)
[6]Article: Seismic fragility analysis of buildings with sliding base foundation . Authors: Cong-Thuat DANG, Quang-Hieu BUI . Proceeding of 6thAsian-Pacific Symposium on Structural Reliability and its Applications (APSSRA6) 28-30 May 2016, Shanghai, China H.W. Huang, J. Li, J. Zhang &J.B. Chen (editors). No: XX. Pages: XX. Year 2016. (Mar 8 2016 7:40PM)
[7]Article: Structural seismic fragility curves using numerical simulations: a comparative study. Authors: Cong-Thuat Dang, Thien Phu Le, Pascal Ray. Proceeding of Conference CIGOS 2015 "Construction innovante" Cachan, France. No: XX. Pages: XX. Year 2015. (Mar 8 2016 7:38PM)
[8]Article: Use of the probability density evolution method for the establishment of seismic fragility curves (in French). Authors: C. T. Dang, T. P. Le, and P. Ray. Proceedings of Congrès Français de Mécanique, Bordeaux, France
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: 21. Pages: XX. Year 2013.
(Nov 22 2014 1:01AM)
[9]Article: Seismic fragility of structure based on stochastic approach and approximation methods . Authors: C.T. Dang, T.P. Le, and P. Ray
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceedings of International Conference CIGOS - Construction and sustainable development
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 2. Pages: 125-. Year 2013.
(Nov 22 2014 12:55AM)
[10]Article: Évaluation de la fiabilité d’une structure mécanique en comportement dynamique aléatoire. Authors: C. T. Dang, T. P. Le, and P. Ray. Proceedings of Colloque National AIP PRIMECA, Mont Dore, France
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 13. Pages: 105-110. Year 2012.
(Nov 22 2014 12:24AM)
[11]Presentations: Fiabilité des structures et des systèmes mécaniques en comportement dynamique stochastique et application à la construction des courbes de fragilité sismique. Authors: Cong-Thuat DANG
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Journées de l'EDSPI - Université Blaise Pascal, France
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 58-60. Year 2011.
(Nov 22 2014 1:24AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn