Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Phân tích tổn thương địa chấn của kết cấu khi xét đến hiện tượng trượt giữa nền và móng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Đặng Công Thuật, Bùi Quang Hiếu, Phạm Ngọc Vinh
Nơi đăng: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC "CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIÊN TIẾN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - ATCESD 2015"; Số: xx;Từ->đến trang: xx;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Theo ghi nhận thực tế, mức độ phá hủy của các tòa nhà bê tông cốt thép nhỏ hơn mức độ dự đoán về phân tích lịch sử phi tuyển thời thời gian nếu các gia tốc nền ghi lại từ các trận động đất này được sử dụng như là gia tốc đầu vào tại móng của các công trình trên. Một trong các nguyên nhân có thể được xác định đó là cường độ động đất tác dụng vào công trình nhìn chung là nhỏ hơn so với các giá trị được ghi nhận bởi vì có sự tương tác giữa nền và móng hoặc sự giải phóng năng lượng tại móng công trình. Bài báo này sẽ tập trung nghiên cứu đánh giá tổn thương địa chấn thông qua đồ thị trạng thái xác suất phá hủy của kết cấu để phân tích rõ ảnh hưởng của hiện tượng trượt giữa nền và móng đến an toàn của kết cấu, trong đó một mô hình song tuyến tính mới có xét đến giá trị cực đại của hệ số ma sát tại thời điểm móng bắt đầu trượt và giá trị trung bình trong suốt quá trình trượt, được áp dụng cho liên kết giữa nền đất và móng.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn