Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đánh giá khả năng hoàn thành tiến độ thi công dựa vào sơ đồ mạng PERT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Công Thuật, Bùi Văn Ân
Nơi đăng: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC "CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG TIÊN TIẾN HƯỚNG ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - ATCESD 2015"; Số: XX;Từ->đến trang: XX;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quản lý rủi ro các dự án xây dựng đã được nhìn nhận như là một quá trình rất quan trọng để đạt được mục tiêu dự án về thời gian, chi phí, chất lượng, an toàn và môi trường bền vững, nhất là khi các nguồn lực này hạn chế. Bài báo tập trung vào việc đánh giá khả năng hoàn thành tiến độ của một sự án xây dựng dựa vào sơ đồ mạng PERT, sử dụng phương pháp phân tích xác suất truyền thống và mô phỏng Monte Carlo. Theo đó, phương pháp Monte Carlo đã được sử dụng để mô phỏng thời gian cho mỗi công việc và cho tổng thể công trình xây dựng trong bối cảnh thời gian cho mỗi công việc dể bị thay đổi và mang tính ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy rằng phương pháp Monte Carlo là thuận tiện cho việc sử dụng, trực quan và hiệu quả.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn