Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phương pháp tiến hóa hàm mật độ xác suất dùng trong phân tích động lực học ngẫu nhiên kết cấu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Công Thuật, Trần Quang Hưng
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng, ISSN: 0866-0762; Số: 3-2016;Từ->đến trang: 283-287;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nội dung chính của bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về việc ứng dụng phương pháp tiến hóa hàm mật độ xác suất (Probability Density Evolution Method - PDEM) dùng để phân tích đáp ứng động lực học của kết cấu chịu tác dụng của tải trọng động ngẫu nhiên. Tính hữu dụng của phương pháp này được thể hiện thông qua việc có thể xác định trực tiếp thông tin xác suất, ví dụ như giá trị trung bình, độ lệch chuẩn.., của các đáp ứng động lực học của kết cấu. Để minh chứng khả năng áp dụng của phương pháp PDEM, 02 mô hình kết cấu phi tuyến chịu tải trọng động đất sẽ được xem xét trong ví dụ số.
ABSTRACT
This paper presents the results of research on probability density evolution method (PDEM) used to analyze the response of structures subjected to dynamic loads random. Information probability of structural response as median value, standard deviation ... can be determined directly from this method. The applicability of the methods PDEM is demontrated by numerical examples.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn