Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phân tích độ tin cậy của khung thép phi tuyến chịu động đất dựa vào mô phỏng Monte Carlo và mô phỏng tập hợp con
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Công Thuật, Trần Quang Hưng
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng, ISSN: 0866-0762; Số: 3-2016;Từ->đến trang: 265-268;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của kết cấu khi kể đến các yếu tố ngẫu nhiên như vật liệu làm kết cấu, tải trọng tác dụng… là một trong những nhiệm vụ được quan tâm trong các nghiên cứu hiện nay. Đặc biệt, khi sử dụng phương pháp mô phỏng Monte Carlo (MCS) vào tính toán những trường hợp xác suất phá hủy bé thì số lần mô phỏng cực kỳ lớn, do vậy sẽ rất khó khăn áp dụng với những kết cấu phi tuyến được phân tích động lực học kết theo thời gian. Vì vậy, phương pháp mô phỏng tập hợp con (Subset Simulation - SS) đã được đề xuất để cải thiện hiệu quả tính toán của phương pháp Monte Carlo. Trong phạm vi bài báo này, kết cấu khung thép phi tuyến chịu tác động của tải trọng động đất được tạo ra từ mô hình Boore sẽ được xem xét. Kết quả sẽ được so sánh và đánh giá hiệu quả của các phương pháp dựa vào số lần mô phỏng và sự hội tụ của ước tính.
ABSTRACT
This paper examines a methodology for computing the probability of structural failure by Monte Carlo simulation (MCS) and Subset Simulation (SS). MCS is a powerful tool, simple to implement and capable of solving a broad range of reliability problems. However, its use for evaluation of very low probabilities of failure implies a great number of structural analyses, which can become excessively time consuming. Subset Simulation method is presented for efficiently computing small failure probabilities encountered in seismic risk problems involving dynamic analysis. This application is illustrated by considering the failure of nonlinear steel frame structure subjected to uncertain earthquake ground motions.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn