Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

  Ứng dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế dầm khung bê tông cốt thép
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Đặng Công Thuật*; ThS. Lê Hoàng Thưởng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(104).2016;Từ->đến trang: 52;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Khi thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo các phương pháp truyền thống, tính chất ngẫu nhiên của vật liệu, kích thước hoặc tải trọng tác dụng được kể đến trong các hệ số an toàn. Bài báo này trình bày phương pháp và kết quả áp dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế kết cấu bê tông cốt thép. Đây là xu thế nghiên cứu trên thế giới. Ở Việt Nam việc ứng dụng lý thuyết này trong thiết kế công trình đang ở những bước đầu và sẽ phát triển rộng hơn trong những năm gần đây. Phương pháp này đảm bảo an toàn cho kết cấu, kinh tế và hợp lý hơn các phương pháp tính theo một hệ số an toàn tổng hợp. Ví dụ minh họa đuợc thực hiện với bài toán dầm khung bê tông cốt thép của một trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.
ABSTRACT
Design of reinforced concrete (RC) structures according to traditional method involves several kinds of uncertainties, which are usually considered through the safety factors prescribed in the codes of practice. This paper addresses the possibility of applying reliability theory to the design of reinforced concrete beams according to Vietnam standard (TCVN 5574-2012). In Vietnam, the application is still in initial phrase and will develop in next years. The method will ensure safety, economy and adequacy of the structure.The application to the design of a reinforced concrete frame of a building located in Vinh Long province shows the effectiveness of the proposed method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn