Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phân tích độ tin cậy của móng cọc trên nền đất yếu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Công Thuật*; Nguyễn Văn Lộc
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 9(106).2016;Từ->đến trang: 53;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Móng cọc là một trong những giải pháp móng được ứng dụng phổ biến khi xây dựng công trình quan trọng, vì vậy đánh giá độ tin cậy là một khía cạnh quan trọng trong thiết kế kế kết cấu. Dữ liệu đầu vào khi tính toán móng cọc như chỉ tiêu cơ lý đất nền, tải trọng tác dụng… sẽ là các biến ngẫu nhiên tuân theo một qui luật phân phối xác suất nhất định, sự ngẫu nhiên này làm cho ứng xử đầu ra của kết cấu cũng ngẫu nhiên và đôi khi vượt quá giới hạn cho phép, dẫn đến phá hủy kết cấu móng. Bên cạnh đó, lực ma sát âm, một trong những yếu tố làm giảm sức chịu tải của cọc, sẽ được xem xét và so sánh với trường hợp không xét ảnh hưởng của thành phần này. Mục tiêu của bài báo là phân tích ảnh hưởng ngẫu nhiên của tính chất cơ lý của đất nền và ma sát âm đến độ tin cậy của móng cọc. Kết quả phân tích được minh họa bằng ví dụ số thông qua phương pháp mô phỏng Monte Carlo.
ABSTRACT
Pile foundations are often used for important structures, and thus, reliability evaluation is an important aspect of the design of such structures. The design of pile foundations still involves many limitations and uncertainties, particularly when there is not enough investment in soil characterization and pile load tests. Besides, negative skin friction is considered one of the problems in the design of piled foundations in soft soil. Ignoring the effect of negative skin friction in the design of piles leads to structural, and serviceability problems. The purpose of this paper is to examine the influence of geotechnical uncertainties and the negative skin friction on the reliability of pile foundations. Reliability analyses are conducted by means of.Monte Carlo simulations.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn