Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết lập đồ thị trạng thái phá hủy kết cấu theo chu kỳ lặp lại trận động đất - một trường hợp áp dụng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Công Thuật, Phạm Mỹ
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng; Số: 615;Từ->đến trang: 224-227;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nội dung chính của bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về việc ứng dụng kỹ thuật nội suy của hàm mật độ xác suất (Probability Density Function interpolation technique PDFIT) được đề xuất bởi tác giả Yi và cộng sự (2007) dùng để thiết lập đồ thị trạng thái xác suất kết cấu. Tính hữu dụng của đồ thị này được thể hiện thông qua việc có thể xây dựng đồ thi trạng thái phá hủy kết cấu theo hàm của chu kỳ lặp các trận động đất, điều này làm tăng tính trực quan cho người sử dụng khi thiết kế chịu động đất hoặc đánh giá, sửa chữa kết cấu khi động đất xảy ra. Để minh chứng khả năng áp dụng của kỹ thuật nội suy hàm mật độ xác suất này, một mô hình kết cấu phi tuyến chịu tải trọng động đất sẽ được xem xét trong ví dụ số.
ABSTRACT
This paper presents the results of research on probability density function (PDF) interpolation technique, proposed by Yi et al. (2007), for the evaluation of seismic fragility curves. Seismic fragility curves as a function of return periods are constructed for a numerical example, utilizing the proposed method, where the damage exceeding probability for a certain return period can be very easily read and make more intuitive sense.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn