Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Khảo sát ứng xử cầu đường sắt tại khu vực Miền Trung dưới sự tấn công ăn mòn
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Mỹ , Đặng Công Thuật
Nơi đăng: Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng; Số: 615;Từ->đến trang: 245-251;Năm: 2019
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Miền Trung Việt Nam có vị trí địa lý phía đông giáp biển, và phía tây bị chắn bởi dãy Trường Sơn, vì vậy hàm lượng clorua trong không khí rất cao. Do đó tốc độ ăn mòn của những kết cấu thép ở khu vực này diễn ra rất nhanh. Cho đến nay chưa có một nghiên cứu đầy đủ và cụ thể để đánh giá khả năng thực tế của các bộ phận kết cấu trong cầu đường sắt trên khu vực Miền Trung do ăn mòn tấn công, từ đó có thể đề xuất biện pháp thích hợp để sửa chữa, nâng cấp hoặc thay thế các cấu trúc này để đảm bảo các điều kiện an toàn, kỹ thuật và kinh tế trong quá trình sử dụng. Do đó vấn đề "khảo sát ứng xử cầu đường sắt dưới sự tấn công ăn mòn tại khu vực Miền Trung" là cấp bách. Từ các dữ liệu khảo sát, một mô hình phân tích ăn mòn sẽ được đề xuất dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) để đánh giá khả năng chịu lực thực tế của cây cầu dưới sự tấn công ăn mòn tự nhiên, đồng thời phân tích nguyên nhân, sự cố ảnh hưởng đến kết cấu của cây cầu nhằm mục đích đề xuất hiệu quả biện pháp cho các công trình này.
ABSTRACT
The middle area of Vietnam has geographic location that the East adjoins the sea, and the West is blocked by the Truong Son Range, so the chloride content in the air is very high. Hence the rate of the corrosion in the steel structures takes place very fast. So far there does not have a full and specific study to assess the practical ability of the structural components in railway bridges localized in the Middle Area of Vietnam due to attacked corrosion. Thence, it is necessary to propose a proper method for repairing, upgrading or replacing these structures in order to ensure the safety, technical and economic conditions in the course of use. Therefore, the subject “Investigation of Railway Bridge Behavior under Corrosion Attack in Middle Area of Vietnam” is urgent. From these survey data, a corrosion analysis model will be proposed based on finite element method (FEM) to evaluate the actual bearing capacity of the bridge under natural corrosion attack and causal analysis, incident affecting the structure of the works for the purpose of proposing effective measures for these works.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn