Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Experimental Study on Structural Performance of RC Exterior Beam-Column Joints Retrofitted by Steel Jacketing and Haunch Element under Cyclic Loading Simulating Earthquake Excitation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cong-Thuat Dang, Ngoc-Hieu Dinh
Nơi đăng: Advances in Civil Engineering (SCIE); Số: 2017;Từ->đến trang: 11 pages;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Several retrofitting methods for reinforced concrete (RC) beam-column joints in old buildings without seismic details were developed. Four half-scale RC exterior beam-column joints were fabricated and tested under cyclic loading simulating earthquake excitation. The control specimen was designed to fail in joint shear. Two practical retrofitting strategies were applied to the control specimen which consider the architectural characteristic in real buildings, including steel jacketing and haunch retrofit solution. The structural performance of the test specimens was investigated in terms of various factors including damage and failure, load-drift relationship, ductility, dissipated energy, and strain profiles of longitudinal reinforcement. Experimental results confirmed that the proposed retrofit methods were shown to enhance the seismic capacity of the joints in terms of the strength, deformation capacity, and energy dissipation capacity while the shear deformation in the panel zone significantly reduced in comparison with the control specimen.
ABSTRACT
Several retrofitting methods for reinforced concrete (RC) beam-column joints in old buildings without seismic details were developed. Four half-scale RC exterior beam-column joints were fabricated and tested under cyclic loading simulating earthquake excitation. The control specimen was designed to fail in joint shear. Two practical retrofitting strategies were applied to the control specimen which consider the architectural characteristic in real buildings, including steel jacketing and haunch retrofit solution. The structural performance of the test specimens was investigated in terms of various factors including damage and failure, load-drift relationship, ductility, dissipated energy, and strain profiles of longitudinal reinforcement. Experimental results confirmed that the proposed retrofit methods were shown to enhance the seismic capacity of the joints in terms of the strength, deformation capacity, and energy dissipation capacity while the shear deformation in the panel zone significantly reduced in comparison with the control specimen.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn