Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Experimental Study on the Structural Performance of Beam-Column Joints in Old Buildings without Designed Shear Reinforcement under Earthquake
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cong Thuat Dang, Ngoc Hieu Dinh
Nơi đăng: Materials Science Forum (Scopus); Số: 902;Từ->đến trang: 33-40;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Old reinforced concrete buildings constructed around 1980’s in many developing countries have been designed against mainly gravity load. Beam-column joints in these buildings contain slightly or no shear reinforcement inside the panel zones due to the construction convenience, and are vulnerable to shear failure in beam-column joints under the action of earthquake loads, especially for the exterior beam-column joints. This experimental study aimed to investigate the seismic performance of five half-scale exterior beam-column joints simulating the joints in existing reinforced-concrete buildings with non-shear hoop details. The test results showed that the structural performances of the beam-column joints under earthquake including failure mode, load-drift ratio relationship, shear strain of the joints and energy dissipation are strongly affected by the amount of longitudinal reinforcing bars of beams
ABSTRACT
Old reinforced concrete buildings constructed around 1980’s in many developing countries have been designed against mainly gravity load. Beam-column joints in these buildings contain slightly or no shear reinforcement inside the panel zones due to the construction convenience, and are vulnerable to shear failure in beam-column joints under the action of earthquake loads, especially for the exterior beam-column joints. This experimental study aimed to investigate the seismic performance of five half-scale exterior beam-column joints simulating the joints in existing reinforced-concrete buildings with non-shear hoop details. The test results showed that the structural performances of the beam-column joints under earthquake including failure mode, load-drift ratio relationship, shear strain of the joints and energy dissipation are strongly affected by the amount of longitudinal reinforcing bars of beams
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn