Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Seismic fragility curves based on the probability density evolution method
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Cong-Thuat Dang, Thien-Phu Le, Pascal Ray
Nơi đăng: Vietnam Journal of Mechanics; Số: 39(2);Từ->đến trang: 177-189;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
A seismic fragility curve that shows the probability of failure of a structure in function of a seismic intensity, for example peak ground acceleration (PGA), is a powerful tool for the evaluation of the seismic vulnerability of the structures in nuclear engineering and civil engineering. The common assumption of existing approaches is that the fragility curve is a cumulative probability log-normal function. In this paper, we propose a new technique for construction of seismic fragility curves by numerical simulation using the Probability Density Evolution Method (PDEM). From the joint probability density function between structural response and random variables of a system and/or excitations, seismic fragility curves can be derived without the log-normal assumption. The validation of the proposed technique is performed on two numerical examples.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn