Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A comparative study of construction methods for seismic fragility curves using numerical simulations
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Thien-Phu Le, Cong-Thuat Dang and Pascal Ray
Nơi đăng: Mechanics & Industry (SCIE); Số: 6 (17);Từ->đến trang: 602-611;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
A seismic fragility curve of a structure or a mechanical system, presenting its failure probability versus seismic intensity, can be established by an engineering judgment approach, an empirical approach or a numerical approach. In the numerical approach, there exist three popular methods: the scaled seismic intensity method, the maximum likelihood estimation method, and the probabilistic seismic demand/capacity models. This paper is focused on a comparison of these numerical methods. Linear/non-linear oscillators and an eight-storey frame structure were used to derive fragility curves for different tests. The results obtained show a discrepancy of fragility curves between the methods, and their quality is commented in comparison with results of the Monte-Carlo method with a high number of simulations. The maximum likelihood estimation method is in general the recommended method, due to its good accuracy …
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn